Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015-2020

opublikowano: śr, 2015-08-19 10:13, a.matan

Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015-2020 jest owocem wspólnej pracy Centrum Komunikacji Społecznej, organizacji pozarządowych oraz miejskich instytucji i samorządów. Zebrane przez nas doświadczenia Dzielnic oraz obserwacja aktywności mieszkańców na polu lokalnym pozwoliły stworzyć Program, który stanowi realizację celów i zapisów Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 przyjętej uchwałą nr XLVI/1427/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku.

W Społecznej Strategii Warszawy wskazana była konieczność opracowania programu operacyjnego w zakresie wspierania wspólnot sąsiedzkich, dlatego z dniem 18 sierpnia 2015 roku Zarządzeniem nr 1186/2015 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej wszedł w życie.

Dokument ten ma na celu uprawomocnienie dotychczas podjemowanych działań na rzecz lokalnych społeczności i nakreślenie dalszych kierunków rozwoju lokalnych instytucji. Program wskazuje sposoby i dostępne narzędzia realizacji celów Społecznej Strategii Warszawy, dzięki którym samorząd warszawski możne wpierać rozwój wspólnot lokalnych w Warszawie. Głównym celem programu operacyjnego jest stworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych w m.st. Warszawie i zachęcenie mieszkańców Warszawy do włączania się we wspólne działania oraz do inicjowania oddolnych działań na rzecz swojego otoczenia, co będzie prowadzić do poprawy jakości życia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej.

Działania Programu realizowane są w oparciu o budżet m.st. Warszawy, a także Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy, nie powodują dodatkowych skutków finansowych. Program ma charakter interdyscyplinarny – środki na jego realizację zawarte są w planach budżetowych poszczególnych jednostek m.st. Warszawy, ponieważ działania opisane w programie mogą być realizowane w ramach ich bieżącej pracy i dotychczasowych zadań – z uwzględnieniem metod i zasad opisanych w niniejszym Programie.

Centrum Komunikacji Społecznej odpowiedzialne jest za monitoring realizacji Programu. 

 **

 

Wiosną 2018 roku Centrum Komunikacji Społecznej zaczęło pracę nad kontynuacją "Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020" - Programem "Wspólnota", który spełnia standardy przyjętej w maju 2018 r. "Strategi Rozwoju Warszawa 2030". Aktualne informacje o pracach na tym dokumentem na stronie 

http://2030.um.warszawa.pl/program-wspolnota/ 

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH inicjujących prace nad Programem Wspólnota dostępny TU


Pliki do ściągnięcia

  1. (plik: Program._Wzmacniania_Wspólnoty_Lokalnej_treść.pdf, rozmiar pliku: 639.6 KB)
  2. (plik: Program_Wzmacniania_Wspólnoty_Lokalnej_okładka.pdf, rozmiar pliku: 968.1 KB)
  3. (plik: Zarządzenie nr 11862015.doc, rozmiar pliku: 28.5 KB)
  4. (plik: Program-Wspólnota-Raport-z-konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 2341.2 KB)