Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015-2020

opublikowano: śr, 2015-08-19 10:13, Agnieszka Matan

Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015-2020 jest owocem wspólnej pracy Centrum Komunikacji Społecznej, organizacji pozarządowych oraz miejskich instytucji i samorządów. Zebrane przez nas doświadczenia Dzielnic oraz obserwacja aktywności mieszkańców na polu lokalnym pozwoliły stworzyć Program, który stanowi realizację celów i zapisów Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 przyjętej uchwałą nr XLVI/1427/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku.

W Społecznej Strategii Warszawy wskazana była konieczność opracowania programu operacyjnego w zakresie wspierania wspólnot sąsiedzkich, dlatego z dniem 18 sierpnia 2015 roku Zarządzeniem nr 1186/2015 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej wszedł w życie.

Dokument ten ma na celu uprawomocnienie dotychczas podjemowanych działań na rzecz lokalnych społeczności i nakreślenie dalszych kierunków rozwoju lokalnych instytucji. Program wskazuje sposoby i dostępne narzędzia realizacji celów Społecznej Strategii Warszawy, dzięki którym samorząd warszawski możne wpierać rozwój wspólnot lokalnych w Warszawie. Głównym celem programu operacyjnego jest stworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych w m.st. Warszawie i zachęcenie mieszkańców Warszawy do włączania się we wspólne działania oraz do inicjowania oddolnych działań na rzecz swojego otoczenia, co będzie prowadzić do poprawy jakości życia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej.

Działania Programu realizowane są w oparciu o budżet m.st. Warszawy, a także Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy, nie powodują dodatkowych skutków finansowych. Program ma charakter interdyscyplinarny – środki na jego realizację zawarte są w planach budżetowych poszczególnych jednostek m.st. Warszawy, ponieważ działania opisane w programie mogą być realizowane w ramach ich bieżącej pracy i dotychczasowych zadań – z uwzględnieniem metod i zasad opisanych w niniejszym Programie.

Centrum Komunikacji Społecznej odpowiedzialne jest za monitoring realizacji Programu. W każdym kolejnym roku będziemy pracować zgodnie z wyznaczonymi priorytetami.

Priorytety 2016:

Cel: Ułatwienie dostępu do przestrzeni przyjaznych wspólnotom lokalnym

1.1. Zapewnienie możliwości korzystania przez mieszkańców i grupy lokalne (nieformalne i organizacje pozarządowe) z lokalnych przestrzeni publicznych oraz z powierzchni w istniejących lokalach miejskich, budowanych domach komunalnych oraz rewitalizowanych kamienicach czy obiektach dziedzictwa (w tym w pustostanach), według przejrzystych i łatwo dostępnych zasad.

Wskaźniki:

1. Liczba udostępnionych lokali na krótkie działania i lista projektów w nich zrealizowanych.

2. Kanały dystrybucji informacji na temat możliwości wynajmu lokali na działania krótkookresowe.

1.3. Rozwijanie partycypacji i współrządzenia w skali lokalnej w zakresie zagospodarowania przestrzeni, poprawy jakości i estetyki przestrzeni, czy działań mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

 1. Liczba przeprowadzonych konsultacji oraz lista tematów.
 2. Liczba zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego projektów oraz % głosujących mieszkańców.
 3. Formy dotarcia z informacją o konsultacjach społecznych i budżecie partycypacyjnym do mieszkańców.

Cel: Wsparcie aktywności na rzecz wspólnot lokalnych

2.1 Wspieranie lokalnej aktywności i przejawów samopomocy mieszkańców.

Wskaźniki:

 1. Lista wydarzeń o charakterze sąsiedzkim wsparta przez instytucje – formy wsparcia sąsiedzkich inicjatyw.

2.4. Wspieranie działalności i tworzenia nowych wielofunkcyjnych miejsc aktywności lokalnej lub innych instytucji, zarówno publicznych, jak i pozarządowych, w których mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na program, spotykają się, podejmują wspólne inicjatywy.

 1. Lista domów sąsiedzkich działających w dzielnicy.
 2. Lista miejsc przyjaznych mieszkańcom działających na terenie dzielnicy,. np. biblioteki, domy kultury, itp, które spierają działania sąsiedzkie.
 3. Formy wspierania tego typu miejsc przez dzielnicę.

2.7. Rozwijanie narzędzi wymiany informacji i dialogu na poziomie lokalnym (także internetowych).

1. Lista narzędzi wymiany informacji, z których korzysta dzielnica, z analizą ich efektywności.[1]

Cel: Zapewnienie otwartości lokalnych instytucji publicznych i zwiększenie udziału mieszkańców w decyzjach publicznych

3.2. Edukacja i zapewnienie dostępu do informacji na temat funkcjonowania samorządu lokalnego (a także wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych), rozwijanie wszechstronnego wsparcia i poradnictwa dla inicjatyw społecznych i obywatelskich.

 1. Liczba dotowanych przedsięwzięć w zakresie edukacji obywatelskiej.
 2. Liczba punktów informacyjnych dla mieszkańców.
 3. Lista materiałów edukacyjnych przygotowanych przez dzielnicę (z uwzględnieniem tematów i kanałów dystrybucji).

3.4. Otwarcie publicznych instytucji kulturalnych, edukacyjno-oświatowych (w szczególności domy kultury, biblioteki, szkoły) i sportowo-rekreacyjnych na działania lokalne, w tym udostępnianie przestrzeni na projekty mieszkańców.

 1. Lista oddolnych inicjatyw mieszkańców, zrealizowanych w przestrzeniach instytucji publicznych.
 2. Lista oddolnych inicjatyw mieszkańców, przy realizacji których skorzystano z zasobów instytucji publicznych innych niż lokalowe wraz z informacją o formie wsparcia.

 

 
[1]  Z uwzględnieniem narzędzi tradycyjnych (tablice ogłoszeniowe, ulotki/plakaty, gazety wydawane przez dzielnice, skrzynki dla mieszkańców, radio/tv lub inne formy – opis pod względem: zasięgu dotarcia, sposobu dystrybucji, liczby użytkowników i jej dynamiki) oraz internetowych (strona internetowa – czy zawiera forum, jak często jest aktualizowana, czy jest możliwość dodawania przez mieszkańców komentarzy lub własnych treści, czy za pomocą strony mieszkańcy uzyskują odpowiedzi na swoje pytania; czy rozsyłany jest newsletter i ilu mieszkańców korzysta z tej usługi; FB – czy profil dzielnicy jest prowadzony na bieżąco, jaka jest średnia liczba postów w tygodniu, liczba użytkowników, czy mieszkańcy uzyskują za pomocą FB odpowiedzi na swoje pytania; czy jest wykorzystywane (i jak?) inne narzędzie social media, np. Twitter, Youtube, narzędzia Google, inne?).

Pliki do ściągnięcia

 1. (plik: Program._Wzmacniania_Wspólnoty_Lokalnej_treść.pdf, rozmiar pliku: 639.6 KB)
 2. (plik: Program_Wzmacniania_Wspólnoty_Lokalnej_okładka.pdf, rozmiar pliku: 968.1 KB)
 3. (plik: Zarządzenie nr 11862015.doc, rozmiar pliku: 28.5 KB)