Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Konkurs

opublikowano: czw, 2016-03-03 13:37, zwlodarczyk

Konkurs "Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań międzypokoleniowych wspomagających proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku poprzez wsparcie i rozwój wspólnot sąsiedzkich" ogłoszony!

 

Prezentacja ze spotkania dla organizacji pozarządowych (14.03. Muzeum Warszawskiej Pragi) znajduje się w załączniku pod tekstem.

 

Kontakt ws. konkursu:

Zespół Inicjatyw Społecznych przy CKS

Tel: 22 443 01 44; sbobrowski@um.warszawa.pl;  www.inicjatywa.um.warszawa.pl

 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy CKS

Tel: 22 443 34 16; apalka@um.warszawa.pl,   www.ngo.um.warszawa.pl

 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Biurze Kultury

Tel: 22 443 03 44; a.domanska@um.warszawa.pl

 

Wydział Organizacji i Zarządzania Projektowego przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

22 443 14 40; Sekretariat-pps@um.warszawa.pl

 

 ***

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych do udziału w seminarium informacyjnym na temat interdyscyplinarnego otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydent m.st. Warszawy:

„Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań międzypokoleniowych wspomagających proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku poprzez wsparcie i rozwój wspólnot sąsiedzkich”

14 marca 2016

PROGRAM:
15:30–15:40 – rejestracja uczestników
15:40–16:00  – prezentacja projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
16:00–17:00 – prezentacja „Jak skutecznie tworzyć partnerstwa lokalne” – Zbigniew Wejcman
17:00–18:30 – Informacje o konkursie, pytania, dyskusja Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres: k.lesko-loda@mazowia.org.pl do 11 marca 2016 r. (piątek) do godz. 13:00.

***

Jednym z podstawowych postulatów mieszkańców z obszaru objętego Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, było większe angażowanie ich i włączanie w proces rewitalizacji.

Przez realizację niniejszego zadania powinna zostać stworzona przestrzeń do aktywnego udziału mieszkańców, po to żeby wykorzystywać ich potencjał i angażować grupy mieszkańców, które do tej pory nie były aktywne. Powinno się to odbywać przez tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych i zachęcanie mieszkańców do włączania się w proces zmian oraz inicjowanie własnych oddolnych projektów i działań.

 

Wspólnota lokalna, rozumiana jest tu jako społeczność, którą łączy miejsce zamieszkania, ograniczone do jednego podwórka czy kwartału ulic. Bedzie ona głównym odbiorcą i jednocześnie uczestnikiem działań. Poprzez wspieranie samoorganizacji mieszkańców, włączanie osób do tej pory nie aktywnych i pozostających na uboczu, wspólnoty będą się rozwijały i umacniały swoją pozycję. Wspólnotę lokalną tworzą i wzbogacają nie tylko mieszkańcy danego terenu, ale również instytucje, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe tam działające. Dlatego kluczowa dla realizacji danego zadania będzie dobra współpraca międzysektorowa oraz połączenie potencjałów, jakimi dysponują różne podmioty.

Kompleksowe działania kulturalne, edukacyjne czy rekreacyjne, kierowane do określonej terytorialnie grupy docelowej, powinny stworzyć w konsekwencji przestrzeń sprzyjająca samoorganizacji i integracji mieszkańców oraz pobudzać ich do angażowania się w różne formy aktywności. Kluczowe w realizacji zadania jest dotarcie z ofertą i włączenie w jej projektowanie oraz  realizację tych grup, które do tej pory pozostawały bierne, m.in. z tego powodu, że dotychczasowa oferta nie była dostosowana do ich możliwości czy oczekiwań. Potrzebne są zatem mechanizmy włączające - angażujące różne grupy wiekowe, tworzące przestrzeń do międzypokoleniowej współpracy, dedykowane osobom starszym. Jednocześnie ważne jest tworzenie przestrzeni do włączania osób z niepełnosprawnościami w różne formy aktywności wspólnot lokalnych.

Przy tworzeniu oferty konieczne jest przygotowanie opisu grupy docelowej - wspólnoty lokalnej z obszaru, w którym realizowane będą projektowane działania. Opis powinien uwzględniać: cechy danej wspólnoty, analizę zasobów, potrzeb i struktury społecznej mieszkańców a w sposób szczególny uwzględniać osoby z grup defaworyzowanych.

    

Cele zadania:

a)      kreowanie i koordynacja działań wzmacniających społeczność lokalną i pobudzających aktywność społeczną mieszkańców, w tym działań na rzecz wspólnej przestrzeni, tworzenia i rozwijania miejsc sąsiedzkich etc.

b)      rozwój oferty kulturalnej realizowany przez wspieranie inicjatyw kulturalnych sprzyjających twórczości mieszkańców,

c)      tworzenie i wspieranie form aktywizacji i integracji osób w wieku 60+ i osób z niepełnosprawnościami,

d)     wspieranie organizacji zajęć rekreacyjnych,

e)      wsparcie działań z zakresu edukacji kulturalnej w oparciu o tożsamość lokalną.

 

Więcej o konkursie: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-iii-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-w-zakre-15

Termin składania ofert: 1 kwietnia 2016 roku godz. 16.00

 

Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku znajduje się TU

Więcej o Rewitalizacji na stronie: http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/ 

Pliki do ściągnięcia

  1. Prezentacja ze spotkania dla NGO (14.03.2016, Muzeum Warszawskiej Pragi) (plik: Konkurs Rewitalizacja spotkanie 14.03.2016.pdf, rozmiar pliku: 4049.7 KB)