Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Inicjatywa lokalna

opublikowano: czw, 2016-04-28 15:12, an.malinowska

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

 

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • rewitalizacji.

 

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu.

 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.
 • Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych.
 • Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej 
 • Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

 

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej moga złożyć 

 • mieszkańcy bezpośrednio (minimum dwie osoby) lub
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych - zob. art 3a wspomnianej ustawy).

 Bardziej szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy lokalnej znajdziesz w broszurze.

Zobacz jak złożyć wniosek oraz regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej.  

 

 

 Porównanie inicjatywy lokalnej, budżetu partycypacyjnego i dotacji dla organizacji pozarządowych

 

Pliki do ściągnięcia

 1. Ulotka inicjatywa lokalna (plik: inicjatywa lokalna.png, rozmiar pliku: 2031.6 KB)
 2. Inicjatywa lokalna w 6 krokach (plik: inicjatywa 6 krokow.png, rozmiar pliku: 3275.5 KB)
 3. Porównanie inicjatywy lokalnej, budżetu partycypacyjnego i dotacji dla organizacji pozarządowych (plik: porównanie IL BP NGO.png, rozmiar pliku: 102.8 KB)
 4. Broszura inicjatywa lokalna (po zmianach 2016) (plik: Działaj w swojej okolicy. Inicjatywa lokalna krok po kroku.pdf, rozmiar pliku: 1824.9 KB)