Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Prowadzenie sąsiedzkich działań animacyjnych na obszarze Starej Pragi,...

opublikowano: 2021-05-13 10:25, zwlodarczyk

Prowadzenie sąsiedzkich działań animacyjnych na obszarze Starej Pragi, Nowej Pragi i Kamionka [KONKURS DLA NGO]

Prezydent m.st. Warszawy ogłosił konkurs na "Prowadzenie sąsiedzkich działań animacyjnych na obszarze Starej Pragi, Nowej Pragi i Kamionka objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r." w latach 2021-2022. Na oferty organizacji pozarządowych czekamy do 7 czerwca 2021 roku do godz. 16.00.

Na czym polega zadanie?

W ramach konkursu oferent/oferenci powinien/powinni zaproponować zadanie realizujące IV cel Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku wprowadzonego Uchwałą Nr XVII/367/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku (dalej ZPR), ze szczególnym uwzględnieniem 4. przedsięwzięcia priorytetowego do tego celu, tj. działań animacyjnych ukierunkowanych na pobudzanie wspólnotowości mieszkańców. Proponowane działania powinny realizować również cel 1.1. Strategii #Warszawa2030 – dbamy o siebie nawzajem.

Coraz więcej nowych mieszkańców i mieszkanek wprowadza się do nowych lub wyremontowanych budynków na Starej Pradze, Nowej Pradze w dzielnicy Praga-Północ oraz na Kamionku w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Poprzez realizację niniejszego zadania oferent/oferenci powinien/powinni zaproponowa

sąsiedzkie, międzypokoleniowe działania animacyjne, które zintegrują dotychczasowych i nowych mieszkańców na wskazanych wyżej obszarach objętych ZPR.

Realizowane w ramach zadania działania mają przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym gentryfikacji na wskazanych obszarach.

 

Oferent/oferenci mogą realizować zadanie w jednym z trzech wariantów:

 1. Składając ofertę na realizację zadania na wszystkich trzech wymienionych obszarach.

 2. Składając ofertę na realizację zadania na terenie Starej Pragi i Nowej Pragi.

 3. Składając ofertę na realizację zadania na terenie Kamionka.

 

Wybrany obszar/obszary należy jasno opisać w ofercie.

Preferowane będą działania bazujące na wzmacnianiu tożsamości lokalnej, w ramach których dotychczasowi mieszkańcy i mieszkanki staną się dla nowych „przewodnikami” po miejscu zamieszkania i pokażą, co jest dla nich ważne i wartościowe. W czasie wspólnych działań angażujących nowych mieszkańców, grupy poznają się i nawiążą relacje, co pozwoli przełamać dystans i następnie włączać się wspólnie w sąsiedzkie inicjatywy. Działania powinny też tworzyć okazje do spotkań i rozmów. Szczególnie wartościowe mogą być działania zakładające międzypokoleniowość. Działania powinny prowadzić do nawiązania relacji i podejmowania wspólnych, nawet drobnych inicjatyw przez nowych i dotychczasowych mieszkańców.

Sąsiedzkie działania animacyjne i integracyjne mogą obywać się w sposób ciągły lub mogą mieć charakter oddzielnych wydarzeń. Istotne jest, aby całość zaplanowanych w ramach realizacji zadania działań tworzyła spójną całość pod kątem celów i ich planowanych efektów.

Aby lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę, działania animacyjne powinny być w miarę możliwości realizowane z wykorzystaniem Miejsc Aktywności Lokalnej (baza MAL znajduje się na stronie: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/miejsca i jest stale aktualizowana) i zasobów portalu Spółdzielnia Kultury (www.spoldzielniakultury.waw.pl).

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ZADANIU:

LINK DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

1. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie sąsiedzkich działań animacyjnych na obszarze Starej Pragi, Nowej Pragi i Kamionka objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.

2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

3. Cel zadania: Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wzmocnienie więzi sąsiedzkich, integracji mieszkańców i mieszkanek, poczucia sprawczości i dumy z lokalnej tożsamości, budowanie i wzmacnianie poczucia przynależności i identyfikacji z miejscem zamieszkania.

4. Termin realizacji zadania: 1 lipca 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.

5. Miejsce realizacji zadania: Miasto st. Warszawa (teren Starej Pragi, Nowej Pragi i Kamionka, objęty Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r., dalej: ZPR, w dzielnicach: Praga-Południe oraz Praga-Północ m.st. Warszawy).

6. Środki przeznaczone na realizację zadania: W 2021r. - 120 tys. zł; w 2022 r. – 150 tys. zł

 • W wariancie realizacji zadania na trzech obszarach: 120 tys. zł. w 2021 roku i 150 tys. zł w 2022 roku.

 • W wariancie realizacji zadania na Nowej Pradze i Starej Pradze: 80 tys. w 2021 r. i 100 tys. w 2022 r.

 • W wariancie realizacji zadania na Kamionku: 40 tys. w 2021 r. i 50 tys. w 2022 r.

   

   

  Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu.

(Zdjęcie poniżej przedstawia działanie konsorcjum organizacji pozarządowych na obszarze objętym ZPR wsparte w ramach zadania "Praska Pracownia Twórcza" realizowanego na zlecenia Miasta w latach 2016-2017)